Disclaimer voor www.SlooOW.info

Op deze pagina vind je  de disclaimer van www.SlooOW.nl, zoals beschikbaar gesteld door SlooOW. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan je aanbieden. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van dwingend recht. Het is niet toegestaan ​​deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SlooOW. Het intellectuele eigendom berust bij SlooOW.

Geen garantie op nauwkeurigheid

SlooOW streeft naar een website die zo actueel mogelijk is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op of de inhoud van deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en / of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. SlooOW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vrije staat van botverkeer waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Veranderingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van www.SlooOW.info.